Tự động nhận diện Số điện thoại (Email) và gửi kịch bản sau khi nhận diện

Tự động Nhận Diện Số điện thoại hoặc Email khách hàng và gửi kịch bản sau khi nhận diện

1. Chức năng

Tính năng cho phép người dùng Chatbox thiết lập để Bot tự nhận diện khách hàng khi khách hàng để lại Số điện thoại hoặc Email, sau đó gửi tới khách hàng Kịch bản mong muốn. Với chức năng này có thể áp dụng trong nhiều trường hợp, ví dụ:

  • Khách hàng để lại SĐT (Email) sẽ gửi tới khách hàng lời cảm ơn sau đó tự động gắn nhãn khách hàng

  • Sau khi khách hàng để lại số sẽ tự động dừng bám đuổi khách hàng nếu đang sử dụng Chuỗi sự kiện bám đuổi khách

2. Hướng dẫn cài đặt

Chọn Tab Trigger message trong Thiết lập để tiến hành Cài đặt Trigger Message.

Chọn Tab Trigger Message để tiến hàng Cài đặt

Trigger Phone: Tự động nhận diện Số điện thoại khách hàng. Bật để cài đặt.

Trigger Email: Tự động nhận diện Email khách hàng. Bật để cài đặt.

Tại đây có thế chọn 1 trong 2 Tuỳ chọn như ảnh trên hoặc chọn cả 2 để tiến hành cài đặt cho từng mục


Hướng dẫn cài đặt với Trigger Phone:

Dinh Quang Vu