Bình luận Facebook nâng cao

 

Cài đặt Trả lời tự động cho tất cả bài viết

Bước 1: Vào Thiết lập đến Thiết lập bình luận.

Bước 2: Cài đặt tương tự với tính năng “Bình luận Facebook“.

Lưu ý: Cần bật kích hoạt bình luận mặc định lên nhé!

Tự động inbox nâng cao 

Bước 1: Vào Thiết lập “Bình luận Facebook” và cài đặt


Bước 2:
Chọn Tự động inbox nâng cao


Bước 3: Thiết lập Nội dung inbox

Khi khách hàng inbox vào bài viết thay vì đơn giản gửi 1 dạng văn bản đến khách hàng bạn có thể gửi cả một “Hành động”.

Bên cạnh đó, nên dùng “nút ấn”, “trả lời nhanh” hoặc “slide” để điều hướng khách hàng.


Bước 4: Thiết lập nội dung khi khách hàng tương tác lại với inbox

Khi khách hàng tương tác lại với inbox thì bạn có thể gửi tiếp ra 1 “kịch bản”. Bạn có thể dùng kích hoạt kịch bản để làm nhanh hơn.

Hoặc nếu bạn muốn đến phần này để nhân viên tư vấn chọn hành động “Thêm vào nhóm”.


Bước 5: Thiết lập nội dung comment

Lưu ý: Bạn cần tạo ra nhiều mẫu comment để tránh Facebook check point.

Dinh Quang Vu