Bắt đầu Chatbot

Cài đặt kịch bản tự động khi khách hàng lần đầu nhắn tin với Fanpage.

1. Chức năng

Kích hoạt kịch bản khi khách hàng lần đầu tiên tương tác với Fanpage qua nút “Bắt đầu”.

Kích hoạt kịch bản với khách hàng lần đầu tiên đến Fanpage thông qua nút “Bắt đầu”

2. Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tại giao diện Bot Bán Hàng truy cập Tăng trưởng => Bắt đầu Chatbot.

Truy cập Tăng trưởng => Bắt đầu Chatbot
Chọn Nút Bắt đầu/ Get Started


Bước 2: Kích hoạt kịch bản hoặc tạo kịch bản mong muốn tại giao diện cài đặt.

Kịch hoạt kịch bản hoặc tạo kịch bản mong muốn
Chọn kịch bản mong muốn
Lưu để hoàn tất thiết 

Dinh Quang Vu